Cách phân biệt tai nghe Sennheiser CX 300 nhái

 

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 702x340.

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 722x340.

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1280x960.

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1280x960.

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1280x960.

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1280x960.

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1280x960.

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1280x960.

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1280x960.

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1280x960.

Share :

Viết bình luận